B-7 בעלי עסקים הקרובים אלייך

גילוי מרצון – הכול על אודות הנוהל האנונימי וההליך הקצר

רשויות המס בישראל מאפשרות לאנשים שהעלימו הכנסות וחייבים כספים לרשות המיסים לעבור תהליך של גילוי מרצון. במסגרת התהליך מעניקה רשות המיסים הזדמנות חד פעמית לנושים שלא דיווחו דיווחי אמת על הכנסותיהם לתקן את הדיווחים ולשלם מס ללא קנסות וללא תביעות משפטיות.

מההודעות שפרסמה הרשות למיסים בישראל עולה כי במסגרת ההליך הוגשו למעלה מחמשת אלפים בקשות לגילוי מרצון, כשלושת אלפים מהם במסלול האנונימי, כאלף בקשות במסלול המקוצר וכאלף בקשות נוספות במסלול הרגיל. לפי הדיווחים בעקבות התהליך נחשף הון לא מדווח בהיקף של כשמונה עשרה מיליארד שקלים.

חמישה דברים שחשב לדעת על גילוי מרצון

הבקשה לתשלום המיסים במסגרת תהליך זה מתבצעת בשלב הראשון באנונימיות. כאשר מגישים את הבקשה יש לכתוב רק את הפרטים הבאים: שנות המס הרלוונטיות שבהן הועלמו ההכנסות, מקור ההכנסות, פירוט מדויק של הסכום שעליו לא דווח ואומדן תשלומי המס הנדרשים בהתאם לחישוב שנערך על ידי רואה חשבון. אל הבקשה יש לצרף מסמכים והוכחות רשמיות המסוגלות לאמת את הטענות או כל מסמך רלוונטי אחר שיתמוך בבקשה.

את הבקשה יש למסור לסגן מנהל בכיר במחלקת החקירות והמודיעין של רשות המיסים. רק הסגן הבכיר ראשי לאשר את הבקשה או לדחות אותה. אם הבקשה תאושר, היא תועבר לטיפול פקיד השומה כדי שהוא יקבע את גובה המס הנדרש לתשלום.

את הבקשה לגילוי מרצון אפשר להגיש רק פעם אחת. רק בנסיבות מיוחדות, כמו למשל מחלה, אפשר להגיש בקשה נוספת של גילוי מרצון.

לאחר תשעים יום מעת אישור הבקשה, על הפונה להציג בפני הגורם האחראי על התיק ברשות המיסים את פרטיו האישיים בצורה מלאה. אי חשיפת הפרטים המלאים בתוך הזמן המוגדר תגרום לדחיית הבקשה. מנגד, רשות המיסים מתחייבת שלא לפתוח בהליכים פלילים נגד הנישום גם לאחר שפרטיו האישיים ידועים.

כאשר סכום הבקשה אינו עולה על שני מיליון שקלים בשנת הדיווח אפשר להגיש את הבקשה במסלול מקוצר, הבקשה תצורף לדוחות השנתיים שהגיש הנישום ותעבור לטיפול מהיר.

גילוי מרצון – מהם התנאים הנדרשים להליך?

כל בקשה לגילוי מרצון נדרשת לעמוד במספר תנאים:

  • על הבקשה להיות בקשה כנה, בקשה שלא הוגשה בעקבות בדיקה או חקירה המתבצעת על ידי רשות המיסים.
  • לרשויות המס אין מידע קודם על העלמת המס לרבות חקירות המתבצעות בתיקים של חברות או שותפים שאתם ביצע הנישום עסקים.
  • המידע על אודות העלמת המס לא פורסם בתקשורת. פרסום בכל אמצעי תקשורת נחשב כאילו שהמידע הרלוונטי נמצא בידי רשויות המיסים.
  • כל המידע הנמסר לא נכלל בכתבה הגנה או בכתב תביעה שהוגש בהליך אזרחי או פלילי לכל ערכאה משפטית בישראל.